ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ

by admin

ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਰ ਗਈ

You may also like