ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇ

by admin

ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਆਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਓਹ ਦਿਨ ਨੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ

You may also like