ਕੁਝ ਕ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱ

by admin

ਕੁਝ ਕ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ
ਕੁੱਝ ਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਣਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ

You may also like