ਕਭੀ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋ ਇਸ ਲੀਏ

by admin

ਕਭੀ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋ ਇਸ ਲੀਏ ਭੀ ਛੋੜ ਦੇਨਾ ਚਾਹੀਏ
ਕਿਉੰਕਿ ਅਪਕੀ ਲਾਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਕੇ ਬਾਦ ਭੀ
ਆਪਕੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ

You may also like