ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ

by admin

ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਬੇਹੱਦ ਹੁੰਦੀ,ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦ ਜਦ ਹੁੰਦੀ

You may also like