Stories related to roti

  • 190

    ਰੋਟੀ

    October 18, 2020 0

    ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਮੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈੱਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ