ਸਾਨੂੰ  ਜਿੰਦਗੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੱਲੀ

by admin
ਸਾਨੂੰ  ਜਿੰਦਗੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੱਲੀ
ਹੁਣ  ਮੌਤ ਨੂੰ  ਅਜਮਾਵਗੇ
ਜੇ ਉਹ ਵੀ  ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲੀ
ਫੇਰ ਦਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ

You may also like