ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ

by admin

ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਸੋਹਣੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ,
ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ
ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ

You may also like