ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ

by admin
ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀ..!!
ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੰਦੇ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਤਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮੋਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ….!!!

You may also like