ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ

by admin
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ..

You may also like