ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆਂ

by admin

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਕਾਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ

You may also like