ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ

by admin

ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ
ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ..

You may also like