ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁੱਤ ਫਿੱਕੀ ਆ

by Sandeep Kaur

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁੱਤ ਫਿੱਕੀ ਆ

ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਆ

ਜੋ ਬਾਹਲੀ ਮਿਠੀ ਆ

You may also like