ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ‘ਚ

by Sandeep Kaur

ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ‘ਚ ਬੜੇ ਪਾਖੰਡ

ਦੇਖੇ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ

You may also like