ਹਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 

by Sandeep Kaur

 ਹਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ  ਜੋ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ

 ਹਓਂਕਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ।

You may also like