ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉ ਲੱਭਾ

by admin

ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉ ਲੱਭਾ ਮੈਂ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਥੋੜਾ ਤੂੰ

You may also like