ਸਾਡੀ ਜਿਮ ਲਗਵਾਉਂਦਾ

by Sandeep Kaur

ਸਾਡੀ ਜਿਮ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਬਾਪੂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੱਠਿਆਂ ‘ਚ

ਤੇਰਾ ਯੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਤ ਝੀਲ ਕਿਨਾਰੇ

You may also like