ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ

by Sandeep Kaur

ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖ ਮਿੱਤਰਾ,

ਨਦੀਆਂ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੀਆਂ।

You may also like