ਸਦਾਗੀ

by Sandeep Kaur

ਸਦਾਗੀ ਏਨੀ ਵੀ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 

ਕੇ ਤੂੰ ਵਕਤ ਗੁਜਾਰੇ , ਤੇ ਮੈ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਜਾਂ 

You may also like