ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

by Sandeep Kaur

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ

You may also like