ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

by Sandeep Kaur

ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ,ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ

ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

You may also like