ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੇ

by Sandeep Kaur

ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੇ BAAPU ਬੜੀ ATT ਚੀਜ ਬਣਾਈ ਏ

ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਝ ਪੁਗਾਈ ਏ

You may also like