ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸਬਰ

by Sandeep Kaur

ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੱਚੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ

ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

You may also like