ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ

by Sandeep Kaur

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨੇਂ ਦਲੇਰਿਆਂ

ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰੀਝਾਂ ਪਾਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ

You may also like