ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਡੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

by Sandeep Kaur

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਡੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਮਲਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦੂ

You may also like