ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ

by admin

ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ਼ ਦੇਵੀਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ।

 

You may also like