ਮੈਥੋਂ ਰੋਣਾ ਰੁਕਦਾ

by Sandeep Kaur

ਮੈਥੋਂ ਰੋਣਾ ਰੁਕਦਾ ਨੀ

ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਵੇ

You may also like