ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੇ Status ਪਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ,

by admin

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੇ Status ਪਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ,

ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਆ,

ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ‪Cancel‬ ਕਰਤਾ,

ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ‪‎Status‬ Copy ਕਰਦੀ ਆ

You may also like