ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਵੇਚੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੱਸ

by admin

ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਵੇਚੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ

ਬੱਸ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਤਿਰ

You may also like