ਮੁੱਹਬਤ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ

by admin

ਮੁੱਹਬਤ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਹੈ

ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ

You may also like