ਮੁਸੀਬਤ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,

by admin

You may also like