ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ

by Sandeep Kaur

ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹੇ ਆਂ

ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ

You may also like