ਮਿੰਨਤਾਂ, ਮੰਨਤਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ

by Sandeep Kaur

ਮਿੰਨਤਾਂ, ਮੰਨਤਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਭੀਖ਼

ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਯਤਨ ਘੱਟ ਨੇ

You may also like