ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ

by Sandeep Kaur

ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੇ

ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਧਾਰ ਸੋਹਣਿਆ

You may also like