ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀ ਛੱਡੀਦਾ

by Sandeep Kaur

ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀ ਛੱਡੀਦਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦੇ

You may also like