ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ

by Sandeep Kaur

ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

You may also like