ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ

by admin

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਉਮਰ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ , ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ

You may also like