ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ

by Sandeep Kaur

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅੱਗੇ

ਹਜਾਰਾਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪਿਆ

You may also like