ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਦੇ

by Sandeep Kaur

ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣਾ ਮੁੜਿਆ

ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ

You may also like