ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

by admin

ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਹੀ ਪਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

You may also like