ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਤ

by Sandeep Kaur

ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਤ ਸਮਝਾਵੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਲਾਂਭਾ ਆਵੇ

ਕਰਲਾ ਐਸ਼ ਤੂੰ ਹਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾ

ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕੈਮ ਹਾਲੇ ਵਥੇਰਾ

You may also like