ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਦੀ

by Sandeep Kaur

ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਛਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਕੇ

ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਐ

You may also like