“ਬਾਪੂ” ਇੱਕ ਉਹ

by Sandeep Kaur

“ਬਾਪੂ” ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ

ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ

ਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

You may also like