ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ

by Sandeep Kaur

ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜੋ

ਮੁਕਰਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖੌਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ

You may also like