ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ-Punjabi Sad Status

by Sandeep Kaur

ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਏ,

ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗਏ .,,

You may also like