ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ

by Jasmeet Kaur
punjabi quote status

ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਾਫ਼

ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ

ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ

You may also like