ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ

by Sandeep Kaur

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਵੇਗੀ

ਬੱਸ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ

You may also like