ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆ ਤੂੰ

by admin

ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆ

ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੀਂ

You may also like