ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੈਨੂ ਤੇਰੇ

by admin

ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਮੈਨੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਸ

You may also like