ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜੇ ਸੀ

by Sandeep Kaur

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜੇ ਸੀ

ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ

ਜੋ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸੀ

You may also like